Varje enskild situation avgör vilka åtgärder som behövs. 

Vi hjälper våra kunder till ansvarsfulla och hållbara lösningar.

Vårt affärsområde Strategiska miljö tjänster erbjuder ett flertal tjänster inom hållbarhet och management. Tjänsterna vänder sig till investerare, projektörer och företagare som vill ta ansvar för hur de påverkar samhället ur ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Ett ansvarsfullt företagande kan leda till högre lönsamhet och minska risker som är kopplade till varumärket.

FRÅN REAKTIV TILL PROAKTIV

De flesta företag tror sig ha en god bild över den påverkan som företagets verksamhet genererar. Det vanligaste angreppssättet är dock fortfarande reaktivt, man reagerar när något redan har hänt. Det kan gälla en arbetsplatsolycka, ett misstänkt mutbrott eller en förorening av miljön. Vi på Orbicon är övertygade om att man kan skaffa sig konkurrensfördelar om man arbetar proaktivt tillsammans med berörda intressenter för att minska eller eliminera den negativa påverkan. För att få en överblick och kontroll över den totala påverkan ur ett ansvarstagande perspektiv måste man identifiera vilka risker

och intressenter som är berörda. Genom att involvera intressenterna och strukturera riskhanteringen skapar man en förutsättning för ett ansvarsfullt företagande. Huvudsyftet är att öka företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvarstagande.

Niklas Jambrén

Projektledare
+46 10 52 52 337