EFTERBEHANDLING OCH SANERING

Vid saneringar är vi byggherrens ombud och kontrollerar att entreprenaden utförs i enlighet med uppdragsgivarens och tillsynsmyndighetens saneringspolicy och säkerhetsregler. Föroreningens omfattning kontrolleras kontinuerligt under efterbehandlingens gång och tack vare snabba fältanalyser med något av våra många instrument kan nya handlingsplaner snabbt fastställas.

Följande punkter beskriver arbetsförfarandet vid en efterbehandling där Orbicon deltar:

 • Rådgivning
 • Åtgärdsutredning
 • Riskvärdering
 • Anmälan om efterbehandling till berörda myndigheter
 • Ansökan om eventuellt övriga tillstånd/lov
 • Upphandling av entreprenörer och ev. mottagningsanläggning
 • Miljökontroll i fält
 • Rapportering till berörda myndigheter
 • Ekonomisk uppföljning
 • Upprättande och genomförande av kontrollprogram
 • Hantering och klassificering av förorenade massor
 • Beställarstöd vid upphandling av miljötekniska tjänster eller efterbehandlingsåtgärder.

Jenny Rönnegård

Teamchef Göteborg
+46 10 52 52 316

Daniel Nordborg

Teamchef Stockholm
+46 10 52 52 312

Stig Sörlin

Teamchef Luleå
+46 10 25 15 209