FRÅN SMUTSIGT TILL RENT

Med ledorden hälsa, säkerhet och miljö som utgångspunkt, lotsar vi er genom hela förfarandet. Från val av metod till efterkontroll. Från smutsigt till rent, helt enkelt.

Ibland behöver man göra en miljöteknisk markundersökning akut – som vid olyckor med miljöfarliga produkter. Ibland ställer tillsynsmyndigheter krav på undersökning, till exempel hos verksamhetsutövare av miljöfarlig verksamhet. Ansvaret för en eventuell miljöskuld vilar enligt Miljöbalken på utövaren eller fastighetsägaren. Därför är miljöteknisk markundersökning lämplig även vid exempelvis en fastighetsöverlåtelse eller nyexploatering – oavsett om man är säljare, köpare eller exploatör. Samtidigt som man försäkrar sig om att slippa framtida överraskningar, gör man också miljön till en vinnare. Vid en miljöteknisk markundersökning undersöks förekomsten av föroreningar i mark och grundvatten. Undersökningar kan även göras i byggnader. Då handlar det om att upptäcka miljöstörande ämnen i bland annat byggnadsmaterial.

En miljöteknisk markundersökning brukar oftast delas in i tre faser: inventeringsfasen, undersökningsfasen och utvärderingsfasen. Själva undersökningsfasen lägger till stor del grunden för det underlag som senare används till utredningar och beslut såsom riskbedömningar, riskanalyser, åtgärdsplaner och eventuella kontrollprogram. Med vår långa erfarenhet, samlade kompetens och moderna utrustning leder vi på Orbicon er igenom dessa faser.

Inventeringsfasen

• Rådgivning

• Arkivstudier/Historik/Projektering/Provtagningsplan

Undersökningsfasen

• Kartläggning av underjordiska konstruktioner som kan vara potentiella föroreningskällor

• Undersökning i fält av geologiska och hydrogeologiska förhållanden

• Provtagning av jord och grundvatten

• Analys av jord och grundvatten med fältutrustning och på ackrediterade laboratorium

Utvärderingsfasen

• Riskbedömning och riskanalys

• Rapportering med slutsatser och rekommendationer

Med vår egen utrustning kan vi snabbt och flexibelt utföra de undersökningar som krävs. Vi förfogar över borrbandvagnar av typen Geotech. Med borrbandvagnarna kan vi fysiskt bestämma jordarter, jordlagerföljder, grundvattennivåer och utbredningen av föroreningar genom uttag av jord- och grundvattenprover. Vi arbetar även med geofysiska metoder som till exempel markradar och metalldetektorer för att upptäcka dolda konstruktioner i mark.

ARKIVSTUDIE/HISTORIK

Ritningar, intervjuer och annan historik ger en förståelse för hur nuvarande och tidigare verksamheter kan ha påverkat mark och grundvatten.

PROVTAGNINGSPLAN

Arkivstudien ligger till grund för framtagning av provtagningsplan, där man kan se potentiella föroreningskällor, spridningsförutsättningar och eventuella riskobjekt. På detta sätt nyttjar vi resurserna maximalt för att få ut så mycket information som möjligt av undersökningen i fält.

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

I vissa fall är det förekomsten av föroreningar i mark som undersöks, i andra fall är det grundvattnet som behöver undersökas närmare. Oftast är det en kombination av dessa som ger en ”helhetsbild” av miljöstatusen på fastigheten.

RISKBEDÖMNING

En riskbedömning utförs i syfte att bedöma riskerna som föroreningen utgör för människa och miljö. Vid bedömningen tas hänsyn bl a till föroreningarnas farlighet, mängden förorening, spridningsförutsättningar samt känslighet/skyddsvärde (människor och miljö) för fastigheten.

ÅTGÄRDSPLAN

Som ett resultat av riskbedömningen kan fastigheten vara i behov av sanering. Valet av saneringsmetod styrs bl a av föroreningens tillgänglighet, föroreningstyp, geotekniska förhållanden och uppsatta tidsramar för projektet

UPPHANDLING

När föreslagna åtgärder är godkända av beställare och myndigheter startar projekteringen och ett underlag tas fram för upphandling av en saneringsentreprenad. En utvärdering av anbuden sker enligt förutbestämda kriterier såsom pris, tid, arbetsmiljö, kvalitet, referenser mm.

MILJÖKONTROLL

Under saneringen sker en kontinuerlig provtagning med fältutrustning. För att verifiera att uppsatta åtgärdsmål är uppfyllda tar vi även slutprover som lämnas in på ackrediterat laboratorium för analys och klassificering. KONTROLLPROGRAM Efter avslutad sanering kan det i vissa fall finnas behov av att kontrollera att utförda åtgärder har gett önskat resultat. Detta kan t ex göras genom att upprätta ett provtagningsprogram för att kontrollera grundvattnet i området.

AVSLUT/MILJÖGODKÄNNANDE

När åtgärdsmålet är uppfyllt skickas en saneringsrapport – som beskriver utförda saneringsåtgärder, dess omfattning och eventuellt kvarvarande resthalter – in till berörd myndighet för att få ett skriftligt utlåtande över utförda saneringsåtgärder.