GEOTEKNIK

GEOTEKNIK OCH GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

Vi på Orbicon erbjuder helhetslösningar inom geoteknik och geotekniska undersökningar.
Geoteknik är läran om jord och bergs tekniska egenskaper. Vi utför geotekniska fältundersökningar för kontroll av markens egenskaper och karaktär. Informationen från dessa undersökningar är relevanta vid bl.a. konstruktionsberäkningar, grundläggning av byggnader, vägar och andra installationer. Informationen kan även användas vid stabilitets- och sättningsberäkningar samt detaljplanearbete.
Orbicon kan erbjuda kompetens och resurser för varierande projekteringsuppdrag inom geoteknik. En väl utförd och genomarbetad undersökning ger ett bra beslutsunderlag för fortsatt projektering.

Utredning

Orbicon erbjuder allt från uppdragsplanering, utförande av geotekniska fältundersökningar, utvärdering och bearbetning av fältresultat till framtagande av teknisk rapport.

Geotekniskt och miljötekniskt fältarbete

Fältarbetena utförs med egna borrbandvagnar. Maskinerna är utrustade för alla förekommande sonderings- och provtagningsmetoder samt för installation av grundvattenrör:

 • Trycksondering
 • Slagsondering
 • CPT-sondering
 • Vingborrsondering
 • Viktsondering
 • Jord-bergsondering
 • Hejarsondering
 • Skruvprovtagning
 • Kolvprovtagning
 • Foderrörsborrning
 • Installation av grundvattenrör

Markus Nilsson

Teamchef
+46 10 52 52 329