KONTROLLPROGRAM

Kontrollprogram är vanligt förekommande i anslutning till befintliga deponier samt vid deponier och utfyllnadsområden där verksamheten är avslutad. Kontrollprogram kan även vara aktuella i samband med efterbehandlingsprojekt som en skyddsåtgärd för att kontrollera spridnings- och exponeringsrisken av en restförorening. Vanligt förekommande vid kontrollprogram är provtagning av grund-, lak- eller ytvatten. Vid provtagning av vatten är det viktigt att känna till vattnets status för att kunna förstå hur föroreningar inom ett område beter sig med avseende på t.ex. nedbrytning och spridning. Vi kan med vår utrustning och våra fältinstrument erbjuda ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att mäta ett antal vanligt förekommande parametrar vid kontrollprogram, direkt i fält, utan att riskera förändringar vid hantering och transporter av vattenproverna.

Orbicon utför projektering, provtagning och rapportering vid olika typer av kontrollprogram.

Jenny Rönnegård

Teamchef Göteborg
+46 10 52 52 316

Daniel Nordborg

Teamchef Stockholm
+46 10 52 52 312