MIFO FAS 1 OCH 2

Namnet MIFO-modellen är en förkortning för Metodik för Inventering av Förorenade Områden, och har tagits fram av Naturvårdsverket. Metodiken bygger inledningsvis på faktainsamling och riskklassning för att bedöma hur angeläget det är att gå vidare med fältundersökningar på ett misstänkt förorenat område.

MIFO fas 1 är första steget och innebär att identifiera potentiellt förorenade områden, man utgår från tillgänglig information om aktuell bransch och aktuella objekt. Under denna fas samlar man in data om objektet via studier av kartor, intervjuer med branschsakkunniga, genomgång av arkiv m.m. och slutligen ett platsbesök med intervju med verksamhetsutövare och/eller fastighetsägare eller annan relevant uppgiftslämnare. Den information som samlas in är:

 • administrativa uppgifter
 • verksamhetsbeskrivning
 • verksamhetshistorik
 • råvaruförbrukning och typ av använda kemikalier
 • spridningsförutsättningar i mark och vatten
 • områdets skyddsvärde
 • känslighet i ett mänskligt perspektiv
 • exponeringsrisk med mera.

Uppgifterna ligger sedan till grund för en riskklassning och samlad riskbedömning. Ett identifierat potentiellt förorenat område behöver inte vara förorenat i praktiken eller komma att kräva efterbehandlingsåtgärder men skulle detta ske och vidare utredningar måste vidtas går man vidare till MIFO fas 2.

MIFO fas 2 innebär översiktliga miljötekniska undersökningar. De fakta som kommer fram i fas 2 ligger till grund för en ny riskklassning och bedömning av om fördjupade undersökningar och eventuell efterbehandling bör genomföras.

I och med riskklassningen görs en översiktlig bedömning av de risker för människors hälsa och miljön som det förorenade området kan innebära idag och i framtiden. Det finns fyra olika riskklasser:

 • riskklass 1, mycket stor risk,
 • riskklass 2, stor risk,
 • riskklass 3, måttlig risk och
 • riskklass 4, liten risk.

Slutligen sammanställs och utvärderas resultaten från den översiktliga undersökningen tillsammans med resultaten från den orienterande studien (MIFO fas 1) och en ny riskbedömning/riskklassning görs. Bedömningen ligger sedan till grund för beslut om fördjupade och/eller åtgärdsförberedande undersökningar ska göras.

Jenny Rönnegård

Teamchef Göteborg
+46 10 52 52 316

Daniel Nordborg

Teamchef Stockholm
+46 10 52 52 312

Stig Sörlin

Teamchef Luleå
+46 10 25 15 209