Miljö inom infrastrukturprojekt

När det planeras att utveckla eller förändra ett stadsområde, stadsutrymme eller väg är det viktigt att bedöma trafiken både kort och långsiktigt.  Orbicon har medarbetare som har stor erfarenhet av trafikplanering och är behjälplig genom hela projektet. Vi hjälper till med alla faser av vägprojektet - från projekt och utkast till förslag till bygghantering och tillsyn. Under många år har vi arbetat med dränering, klimatförändring och grönområden, och vi använder vår erfarenhet härifrån för att skapa nya och bättre lösningar.

Vi tar hänsyn 

Lokalisering av väg inom korridor kräver en stor hänsyn till de specifika förutsättningar som råder och ska anpassas till befintliga natur- och kulturmiljövärden samt landskapets visuella kvaliteter, både avseende lokalisering och utformning. Områden kan många gånger vara rikt på fornlämningar och det kan finnas gott om värdefulla kultur- och naturmiljöer, så som tillexempel jätteträd och betesmarker.

Orbicon tar ansvar för och upprättar miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till vägplan enligt Väglagen och Miljöbalken. Vi kan vid behov bl.a. genomföra artinventeringar. Orbicon upprättar erforderliga tillståndsansökningar avseende miljö i infrastrukturprojekt.
 

Stig Sörlin

Teamchef Luleå
+46 10 25 15 209

Charlotta Lindberg

Projektledare
+46 10 25 15 201