MILJÖSKULDER SYNS SÄLLAN PÅ YTAN

Ansvaret för en eventuell miljöskuld kan hamna hos den som handlat i de allra bästa avsikter.

Heltäckande utbud av värdefulla tjänster inom Mark & Miljö. Från smutsigt till rent, helt enkelt.

Miljöbalken ställer stora krav på den som köper, säljer eller exploaterar mark och fastigheter. Ansvaret för en eventuell miljöskuld kan hamna hos den som handlat i de allra bästa avsikter, men inte varit medveten eller haft kunskap om markens eller fastighetens historia. Det är därför ofta en klok investering att låta göra en miljöteknisk markundersökning i samband med till exempel en fastighetsöverlåtelse eller nyexploatering. Föroreningar kan förekomma i mark, grundvatten, porluft, ytvatten, sediment och byggnader.

Vi kan hjälpa dig med hela ditt miljöprojekt

Från inledande rådgivning och projektering via miljötekniska markundersökningar och riskbedömningar till efterbehandling och sanering. Med våra geotekniska undersökningar får du ett värdefullt stöd vid konstruktionsberäkningar och grundläggning av byggnader samt andra installationer. Och med våra avancerade GIS-tjänster kan vi på ett enkelt och effektivt sätt skapa, importera, visualisera, analysera och publicera geografisk data.

Vi bistår med rådgivning i samband med ansvarsutredningar med avseende på föroreningar samt vid beslut och föreläggande enligt Miljöbalken. Rådgivning med avseende på föroreningar är även aktuellt vid fastighetsöverlåtelser, akuta olyckor, nyexploatering samt vid förändrad markanvändning eller verksamhet på en fastighet.

Med välutbildad och kompetent personal med lång erfarenhet har vi vad som krävs för att vara en trygg och pålitlig samarbetspartner. Genom vår egen utrustning kan vi dessutom erbjuda lösningar som är både flexibla och kostnadseffektiva utan att behöva kompromissa med vare sig hälsa, säkerhet eller miljö!

Jenny Rönnegård

Teamchef Göteborg
+46 10 52 52 316

Daniel Nordborg

Teamchef Stockholm
+46 10 52 52 312

Stig Sörlin

Teamchef Luleå
+46 10 25 15 209