MILJÖINVENTERING AV BYGGNADER

En miljöinventering innebär undersökning av föroreningar och miljö- och hälsostörande ämnen i fastigheter och byggnadsmaterial t ex. PCB, asbest, bly och kvicksilver.

Inför rivning av en fastighet ska en miljöinventering vara utförd men kan även ha andra syften. Fastighetsägaren kan exempelvis behöva underlag för att informera bland andra hyresgäster hur miljösituationen i fastigheten är.

Jenny Rönnegård

Teamchef Göteborg
+46 10 52 52 316

Daniel Nordborg

Teamchef Stockholm
+46 10 52 52 312

Stig Sörlin

Teamchef Luleå
+46 10 25 15 209