MILJÖINVENTERING AV BYGGNADER

En miljöinventering innebär undersökning av föroreningar samt miljö- och hälsostörande ämnen i fastigheter och byggnadsmaterial t ex. PCB, asbest, bly och kvicksilver.

En miljöinventering ska bl. a vara utförd inför rivning av en fastighet och ligga till grund för en rivningsplan men kan även ha andra syften. Fastighetsägaren kan exempelvis behöva underlag för att informera hyresgäster om hur deras arbetsmiljösituation ser ut avseende exponering av eventuellt hälsofarliga ämnen.

Martin Eriksson

Senior Projektledare
+46 10 52 52 330