MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

Vi utför miljötekniska markundersökningar där vi undersöker förekomst och utbredning av föroreningar i mark och grundvatten. En väl genomförd miljöteknisk markundersökning, vid exempelvis en fastighetsöverlåtelse eller nyexploatering, är en försäkran om att slippa framtida överraskningar för säljare, köpare och exploatör i form av exempelvis gamla miljöskulder. Krav och åläggande om en miljöteknisk markundersökning kan även ställas av tillsynsmyndigheter på verksamhetsutövare av miljöfarlig verksamhet. Behovet av en miljöteknisk markundersökning är även vanligt förekommande vid akuta olyckor med miljöfarliga produkter.

Innan utförandet av den miljötekniska markundersökningen görs en genomgång av historiken av området för att ta reda på vilka ämnen som har hanterats och var dessa kan ha hanterats. Utifrån de historiska efterforskningarna upprättas en provtagningsplan som ligger till grund för den miljötekniska markundersökningen. I undersökningsfasen utreds förekomsten av föroreningar i aktuella medier, som exempelvis mark och grundvatten. Utifrån resultaten genomförs en riskbedömning som sedan ligger till grund för en eventuell åtgärdsutredning. En miljöteknisk markundersökning kan delas in i tre faser: inventerings-, undersöknings- samt utvärderingsfasen. Orbicon tillhandahåller tjänster för samtliga tre faser. Arbetsmetodiken för utredningen av en förorening kan beskrivas enligt följande:

INVENTERINGSFASEN

  • Rådgivning
  • Projektering/historik m.m.
  • Platsbesök

UNDERSÖKNINGSFASEN

  • Undersökning i fält av geologiska och hydrogeologiska förhållanden
  • Provtagning och fältmätning av jord, grundvatten, ytvatten och porluft
  • Analyser av jord-, vatten- eller luftprover på ackrediterade laboratorium

UTVÄRDERINGSFASEN

  • Riskbedömning
  • Rapportering med slutsatser och rekommendationer

Då vi själva förfogar över utrustning som PID-instrument, XRF-instrument, handburen syremätare samt borrbandvagnar kan vi snabbt och flexibelt utföra miljötekniska markundersökningar.

Jenny Rönnegård

Teamchef Göteborg
+46 10 52 52 316

Daniel Nordborg

Teamchef Stockholm
+46 10 52 52 312

Stig Sörlin

Teamchef Luleå
+46 10 25 15 209