RISKBEDÖMNING

Med hjälp av en riskbedömning tar man reda på hur mycket riskerna måste reduceras för att marken ska kunna användas på det sätt som önskas för att människor, djur och miljö inte ska skadas.

FÖRDJUPAD RISKBEDÖMNING

Valet mellan förenklad eller fördjupad riskbedömning beror på situationen i det aktuella förorenade området. Ofta utgår man ifrån en förenklad riskbedömning, för att vid behov övergå i en fördjupad.

  • Förenklad riskbedömning: Här jämför man uppmätta halter i de förorenade medierna (t ex jord, grundvatten och sediment) med riskbaserade haltkriterier (t ex Naturvårdsverkets generella riktvärden för mark, eller miljökvalitetsnormer för ytvatten). Om förutsättningarna för platsen avviker från de antaganden som gjorts för de generella riktvärdena, så kan riskerna överskattas eller underskattas. Man bedömer också det förorenade områdets belastning på omgivningen.
  • Fördjupad riskbedömning: En sådan kan vara motiverad att utföra om relevanta jämförvärden saknas. Det kan också behövas om föroreningssituationen är omfattande och komplicerad, stora osäkerheter finns, eller att flera förorenade medier bidrar till risken. 

ÅTGÄRDSUTREDNING

I detta steg identifierar och analyserar man tänkbara alternativa åtgärder för efterbehandling av det förorenade området. Ett åtgärdsalternativ kan bestå av en eller flera åtgärdsmetoder, som i sin tur kan bestå av en eller flera åtgärdstekniker.

I en åtgärdsutredning tar man hjälp av de övergripande åtgärdsmålen och resultatet från riskbedömningen. Man arbetar stegvis för att sålla fram vilka åtgärdsalternativ som är lämpliga för det aktuella området:

  1. Identifiera tänkbara alternativ.

Det kan röra sig om olika sätt att reducera föroreningskällan eller olika skyddsåtgärder för att begränsa spridningen och exponeringen. Ett åtgärdsalternativ kan bestå av en eller flera åtgärdsmetoder, som i sin tur kan bestå av en eller flera åtgärdstekniker.

  1. Analysera alternativen

Vilka av dem uppfyller de övergripande målen, är tekniskt möjliga och ger acceptabla resultat för det aktuella objektet? Dessa alternativ studeras ytterligare med avseende på kostnader, risker under och efter genomförandet samt påverkan på omgivningen. Här tar man hjälp av olika utvärderingskriterier.

  1. Sammanställ acceptabla alternativ.

Det finns en rad olika metoder för att sanera förorenade områden. De har utvecklats successivt och vilken metod som är lämpligast för ett visst objekt beror på många olika faktorer. Stor betydelse har föroreningens typ, vilka media som är förorenade (jord, vatten, sediment eller byggnader) och inte minst de geologiska förhållandena på platsen. Det är vanligt att det finns flera föroreningar och fler än ett medium som är förorenat.

En vanlig åtgärd är att man schaktar bort de förorenade massorna och lämnar dem på en deponi. Andra exempel på åtgärder är jordtvätt, stabilisering/solidifiering och förstärkt naturlig självrening.

Sammanställningen av acceptabla åtgärdsalternativ blir ett viktigt underlag för riskvärderingen, där sedan ett slutligt förslag till åtgärdsalternativ tas fram

HANTERING OCH KLASSIFICERING AV FÖRORENADE MASSOR

Innan man handskas med de förorenade massorna tar man fram en handlingsplan, detta för att ta fram riktlinjer för hanteringen skall gå till väga. Beskrivningen omfattar hantering, provtagning, analys och utvärderingskriterier för återanvändning m.m.

Jenny Rönnegård

Teamchef Göteborg
+46 10 52 52 316

Daniel Nordborg

Teamchef Stockholm
+46 10 52 52 312

Stig Sörlin

Teamchef Luleå
+46 10 25 15 209