Janne Kempes stipendium 2017

Janne Kempes stipendium 2017

27 september 2017

Vår medarbetare Rebecka Furberg som arbetar på kontoret i Luleå har genom sitt exjobb fått nominering till Janne Kempes stipendium 2017 för sitt examensarbete inom området ”Gruvor och Miljö”

 

En kort sammanfattning av examensarbetet

Minerallagen trädde i kraft år 1992 och miljöbalken år 1999. Efter det har inga större lagförändringar vunnit laga kraft som borde medföra ökade krav på gruvprövningens process gällande bearbetningskoncession med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Trots det har Naturvårdsverket uppmärksammat att det finns svårigheter med tillämpningen av lagstiftningen och att handlingarna blivit mycket omfattande. Under det senaste året har förslag till förbättringar och lagförslag arbetats fram som antingen kommer påverka eller skulle kunna påverka prövningen. Föreliggande syfte med examensarbetet var därmed att undersöka om MKB i ansökan om bearbetningskoncession blivit mer omfattande och vad berörda aktörer ansåg om aktuella förslag och lagförslag. ”

Rebecka Furberg deltar vid Svemins årliga miljökonferens, med sitt examensarbete, som i år genomförs 3-4 oktober i Örebro.

 

 

Del denne side