Detaljplan för Vara kommun

Orbicon fick i uppdrag att genomföra Geoteknik, Fältgeoteknik och Miljö i detaljplaneskedet.

Vara Kommun planerar att bygga bostäder och skol-/förskoleverksamhet i norra utkanten av Vara. Projektet omfattar två fastigheter – Del av Vara 26:1 samt Del av Vara 27:1. Orbicon fick i uppdrag att utreda de geotekniska förhållandena för båda fastigheterna (vilket måste göras i ett detaljplaneskede) samt utföra kompletterande miljötekniska markundersökningar för Del av Vara 27:1. Då Orbicon har utfört miljöundersökningar på ena fastigheten sedan tidigare var det naturligt att vi blev tillfrågade även denna gång.
Fastigheten, Del av Vara 26:1, består av åkermark som brukas av en agronom. Den andra tomten är en industrifastighet. Planen är att bygga bostäder för fastigheten som består av åkermark samt skol-/förskoleverksamhet på industrifastigheten. Orbicon ska utreda om det är lämpligt för den planerade verksamhetens utformning och omfattning.
Uppdraget består av totalt 3 fältdagar där geotekniska undersökningar utförs för att bestämma jordlagerföljd, jorddjup, djup till fast botten samt jordarnas egenskaper. I samband med de geotekniska undersökningarna utförs även miljötekniska undersökningar för att säkerställa vilka eventuella föroreningar som återfinns i marken. Utifrån detta tas förutsättningar och restriktioner/rekommendationer fram inför fortsatt projektering av fastigheterna.

Joakim Wallgren

Geotekniker
+46 10 52 52 318
Beställare
Vara Kommun
Projektarvode
153 000SEK
Genomförande tid
~ 2 månader