Fältgeoteknik för vägplan - Riksväg 40 förbi Eksjö

Riksväg 40 sträcker sig mellan Göteborg och Västervik. För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten förbi Eksjö planerar nu Trafikverket en ny förbifart som kommer bidra till en tryggare miljö för de boende i området.

Vägen går i dag genom Eksjö och detta skapar en konflikt mellan framkomligheten för genomfartstrafiken, trafiksäkerheten, tryggheten och miljön för de boende. Vägen genom samhället är idag 8,7 km lång och trafikmängden är 2100 fordon/dygn, varav 17 procent tung trafik. Planen är att skapa en ny vägsträcka söder om Eksjö med en väglängd på 7,2 km. Vägen planeras bli mötesfri, med mitträcke.

Uppdraget är ett sammarbetsprojekt Saitec. Orbicon ansvarar för fältgeotekniken till vägplanen för den nya vägen på riksväg 40 förbi Eksjö. 
 

Joakim Wallgren

Geotekniker
+46 10 52 52 318
Beställare
Saitec Engineering AB / Trafikverket