GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR FÖR 24 STORAGE AB

Orbicon har utfört ca 20 projekt av varierande karaktär för 24 Storage AB. Flertalet av dessa projektet har inneburit att Orbicon utfört geotekniska utredningar inför nybyggnation av lagerbyggnader. Projekten har även inneburit historisk kartläggning av gamla industrifastigheter, EDD, vilket i flera fall resulterat i utförandet av miljötekniska markundersökningar samt miljöinventering av byggnader. 

Eftersom vi har en samspelt organisation och använder oss av vår egen utrustning kan vi vara effektiva både när det gäller kostnader samt genomförandetiden för projekten.
 

Läs mer om vår utrustning här

”Det är roligt att kunna erbjuda kunden alla tjänster och att de känner sig så trygga med oss att de väljer att ta hjälp från alla våra avdelningar. 

Några av de Geotekniska undersökningarna


Botkyrka kommun

Inför detaljplanen för de nya lagerbyggnaderna som 24 Storege AB planerade i Botkyrka kommun kontaktades Orbicon för att ta fram gammal och ny data. I samband med den då redan gjorda geotekniska undersökningarna så utfördes även miljötekniska markundersökningar för att bedöma de redan påträffade föroreningarna.

För att säkra för byggnaderna granskades de tidigare utförda geotekniska undersökningarna. På flertal av punkterna stoppades sonderingarna på berg eller förmodad fast botten på djup mellan ca 2,5–32 m under markytan. De djupaste jorddjupen var mellan ca 15,5-32 m under markytan. Inom området består jorden delvis av fyllnadsmaterial som underlagras av torrskorpesilt och silt/lera. På de platser där jorddjupet är grunt bedöms byggnader kunna plattgrundläggas på packad fyllning och fast botten och där jorddjupen är större bedöms låg bebyggelse med lätt stomme kunna grundläggas däremot högre bebyggelse bedöms behöva pålas.

De geotekniska förutsättningarna bedöms inte påverkas av framtida klimatpåverkan.


Haninge

Orbicon har på uppdrag av 24 Storage AB utfört en översiktlig geoteknisk utredning

inför nybyggnad av en lagerbyggnad i Haninge. Geotekniken har utförts, syftet med utredningen var att bedöma bergnivå inför grundläggning av ny lagerbyggnad och översiktligt bedöma jordlagerförhållandena.

Den geotekniska undersökningen kan sammanfattas enligt följande:

  • 5 jord- bergsonderingar
  • 3 skruvprovtagningar

Sonderingar visar på att djupet till fast botten varierar mellan ca 0,65–3,6 m under markytan. Inom området består jorden av sand eller grusig sand som vilar på berg. Byggnaden bedöms kunna plattgrundläggas på packad fyllning på fast botten eller grundläggas på plintar till fast botten. Inom byggnadens planläge ska matjord och övriga lösa och/eller organiska jordar schaktas bort.


Vallentuna

Orbicon har på uppdrag av 24 Storage AB genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inför eventuell exploatering av fastigheten och uppförandet av lagerlokal på fastigheten i Vallentuna. Den miljötekniska markundersökningen utfördes i samband med en geoteknisk markundersökning och syftade till att undersöka föroreningssituationen i jorden inom fastigheten. De ytliga jordarterna inom fastigheten utgjordes av grusig sand med inslag av mull och lera i vissa områden. Därunder dominerades jorden av silt med inslag av sand och lera.

Mot bakgrund av underlag bedöms jorden inom fastigheten inte vara förorenad och inga åtgärder eller ytterligare undersökningar anses därmed nödvändiga innan etablering av kontorsverksamheten.

24 Storage AB har anlitat Orbicon sen 2015