Miljö Due Diligence

Orbicon har utfört Miljö Due Diligence för kemtvättverksamheter i Sverige samt Norge.

När De Forenede Dampvaskerier AS skulle förvärva befintligt kemtvättsverksamhet i Sverige och Norge fick Orbicon i uppdrag att genomföra miljö due diligence. Arbetet innebar att uppskatta verksamhetens miljöskulder baserat på existerade underökningar, riskbedömningar, ansvarsbedömningar, åtgärdsförslag m.m. för fortsatt drift.

Kemtvätts- och tvättverksamheterna har verkat på fem orter i Sverige och en i Norge sedan 1950-talet. Med historisk användning av bl.a. klorerade lösningsmedel, PFOS och olja innebar detta noggrann bedömning av dokumentationer och undersökningsrapporter. Arbetet inkluderade också en bedömning av planerade och pågående saneringar samt dialog med miljökonsulter som arbetar för nuvarande företagsägaren för att leverera en tillförlitlig andra bedömning (second opinion) som kunden efterfrågat.

Med nära samarbete med kundens juridiska rådgivare och alla inblandade verkade Orbicon som ett stöd genom hela processen.

Vi hjälper dig att ta ansvar

Miljö Due Diligence (EDD) är en systematisk granskning av en verksamhets miljöansvar, skyldigheter och skulder. Den utförs, så att både köpare och säljare undviker obehagliga överraskningar. Detta innebär att risken för oförutsedda kostnader minimeras avsevärt. Principen om "förorenaren betalar" tillämpas i svensk och EU:s lagstiftning. Finns det några miljö- eller arbetsmiljöförhållanden som inte uppfyller kraven kan förvärv således bli dyrare än väntat. Skall verksamheten säljas, kan man ofta erhålla ett högre pris om förhållandena är hanterat och detta är dokumenterat.

Orbicons specialiserade konsulter utför den bedömningen som bland annat anges i Svenskt Näringslivs handbok för fastställandet av de eventuella miljöskulderna. Det kan även utföras enligt en internationell standard såsom ASTM E1527 – 13 eller hur kunden vill få bedömning utförd.

 

Orbicons specialiserade konsulter utför den bedömningen som bland annat anges i Svenskt Näringslivs handbok för fastställandet av de eventuella miljöskulderna. Det kan även utföras enligt en internationell standard såsom ASTM E1527 – 13 eller hur kunden vill få bedömning utförd.

Beställare
De Forenede Dampvaskerier AS
Projektarvode
~ 120 000 SEK
Genomförande tid
~ 30 dagar