NYTT BOSTADSOMRÅDE I STOCKHOLM

Från industrimark till bostadsområden i sydvästra Plania, Nacka

DET NYA OMRÅDET SOM VÄXER FRAM

För att möta den växande befolkningen och möjliggöra utbyggnaden av tunnelbanan planerar Nacka kommun att bygga ca 14 000 nya bostäder och ca 10 000 arbetsplatser på västra Sicklaön. Det nya området som växer fram på västra Sicklaön benämns som Nacka stad. Orbicon har fått i uppdrag av Nacka kommun att utreda om Sydvästra Plania på västra Sicklaön är lämpligt för bostäder och utökad skolverksamhet. Ca 380 nya bostäder, ny skola, gymnastikhall, bollplan och förskola är planerade att uppföras i området.

KOMPLEXA FÖRORENINGAR SKA HANTERAS

Sydvästra Plania är beläget på före detta industrimark med historiska verksamheter som inkluderar industrideponier och verkstadsindustrier. I samband med tidigare miljötekniska markundersökningar påträffades en komplex föroreningssituation i mark och grundvatten, vilket blev startsignalen för vidare utredningar.

Sydvästra Plania ska genomgå stora förändringar, samtidigt som nuvarande skolverksamhet ska fortgå. Arbetet med miljöutredningen ska koordineras med övriga parter som är involverade i stadsbyggnadsprocessen. Däri ingår kommunala enheter såsom exploaterings-, plan- och miljöenheten samt externa konsulter som till exempel arkitekter, teknikkonsulter och trafikplanerare.


 

- Samarbete och god kommunikation är en nyckelfaktor i detta projekt. 

Virginia Günes på Orbicon.

Uppdraget inkluderar bland annat kompletterande geo- och miljötekniska undersökningar, fördjupad riskbedömning, riskvärdering och åtgärdsutredning. I riskbedömningen kartläggs aktuella föroreningar och deras spridningsförutsättningar och exponeringsvägar till relevanta skyddsobjekt. I riskvärderingen och åtgärdsutredningen utvärderas efterbehandlingsalternativ utifrån miljömässiga, tekniska och ekonomiska aspekter. 

Verksamhetsområdet Mark & Miljö på Orbicon i Stockholm är ansvariga för projektet och kollegorna i Danmark bistår i åtgärdsutredningen.  

Bilden kommer från dokumentet Fundamenta som är Nackas stadsbyggnadsstrategi för Nacka stad

Uppdragsgivare
Nacka kommun
Bild
Illustration, Nacka kommun
Orbicon AB
Mark & Miljö i Stockholm