ÖCKERÖ KOMMUN VÄXER

INFLYTTNINGEN SISTA KVARTALET 2018

Den vattennära miljön innebär unika förutsättningar och många utvecklingsmöjligheter som Öckerö kommun nu uppmärksammar och tar tillvara på genom det nya centrumet. I förslagen ingår bland annat flera bostäder, kommersiella lokaler och hotell i direkt anslutning till hamnen. Kommunens nya samlingspunkt ska prydas av stora öppna torgytor, utomhusscen, och gångstråk. 

Påträffades föroreningar?

Inom området har det bland annat förekommit mekanisk verkstad och elverk men i dagsläget nyttjas området främst för affärsverksamhet, parkering och båtuppställning. 
Uppdragsgivaren Tornstaden Projektutveckling AB ville ha hjälpa att identifiera eventuella föroreningar och risker som potentiellt skulle kunna påverka boendemiljön inom fastigheterna och närområdet, därför kontaktades Orbicon.
Orbicon utförde en miljöteknisk markundersökning inom området, vilken inkluderade provtagning av jord, asfalt och grundvatten. Utifrån information från kommunens arkiv och historiska underlag upprättades en provtagningsplan där provtagningspunkterna placerades i anslutning till misstänkt miljöstörande verksamheter. Provtagningspunkterna borrades med skruvborr medelst borrvagn Geotech 604 och provtagningspunkterna mättes in med GPS-RTK. Samtliga jordprover analyseras med PID- och XRF-instrument. För att kontrollera om eventuell förorening spridits till grundvattnet installerades grundvattenrör i två provtagningspunkter, vilka renspumpades med Waterrapump och proverna insamlande med bailer.  
Utifrån resultaten av den utförda undersökningen bedömde Orbicon att det förelåg ett behov av riskreducerande åtgärder vid en framtida exploatering av området för bostadsändamål. Sanering kommer att utföras i samband med byggnation och om detaljplanen följs så bedöms Öckerö nya centrum vara helt färdigt mellan år 2023-2026.
 

Markus Nilsson

Teamchef
+46 10 52 52 329