Omläggning av Ø450 vatten och Ø500 spillvatten

Bygghandling för omläggning av Ø450 vatten och Ø500 spillvatten i totalentreprenad.

Sigtuna Vatten har under en längre tid haft problem med sin spill- och vattenledningen på sträckan invid Västra Bangatan. Utredningar och undersökningar visade att rörbrott inte är långt borta. Orbicon har tillsammans med SH-Bygg och BAB-Rörtryckning tagit fram en bygghandling för omläggning i nytt läge då befintliga system ej klarar att hanteras av provisorier eller längre avbrott.

På grund av mycket lös lera och högt grundvatten blev det en kombination av konventionell schaktning och schaktfri förläggning. Då det på sträckan finns flertalet korsande ledningar ställs det krav på mycket hög noggrannhet i projekteringen för ett lyckat utförande. Totalt lyckades vi använda schaktfriförläggning på 70% av sträckan och då med styrdborrning samt rörtryckning. En utmaning har varit att hantera servisledningar som skall ansluta på spillvattenledningen och på grund av de olika storlekarna på dessa blev det även där en kombination av olika metoder så som anborrning och anslutning i brunn.

Orbicon tog fram Bygghandling och agerar teknikstöd i utförande.

Magnus Prahl

Teamchef
+46 10 52 52 327
Beställare
SH-Bygg
Genomförande tid
~ 3 månader
Projektarvode
~ 150 000 SEK