Orbicon har hittat granater

Med metalldetektor hittades 36 metallanomalier

Orbicon klartlägger granater i torvfält

I samband med torvbrytning i Jämtland påträffades blindgångare kopplade till ett nedlagt militärt övningsområde. Orbicon fick i uppdrag att kartlägga området för att säkra fortsatt torvbrytning. Energibolaget Jämtkraft har under flera år brutit torv i området. I angränsning till torvtäkten låg tidigare ett militärt övningsområde. När Jämtkraft vid flertal tillfällen hittade så kallade blindgångare krävdes utredning av situationen innan man kunde fortsätta med produktionen.

Metod

Orbicon fick i uppdrag att med hjälp av geofysiska undersökningar kartlägga området i syfte att identifiera om det fanns så kallade OXAR, oexploderad ammunition. I uppdraget ingick också att märka fyndplatserna med exakta koordinater så att ett säkert och effektivt röjningsarbete senare skulle kunna utföras. Innan arbetet påbörjades gjorde Orbicon en riskanalys och tog hjälp av både interna som externa experter för att identifiera potentiella risker. En av reflektionerna som uppkom var om metalldetektorers magnetfält kunde utgöra en risk för explosion i samband med undersökningarna, men den risken kunde avskrivas.

– Vi är stolta över att vara ett av få svenska företag som kan leverera den här typen uppdrag

Thomas Sandström.

För att undersöka det berörda området som omfattade totalt 72 hektar användes en avancerad metalldetektor (EM61-MK2) på hjul som kopplades ihop med en RTK-GPS. Metalldetektorn monterades på en ATV och mätningar utfördes på hela området i en hastighet av 5-10 km i timmen. Samtliga registrerade metallanomalier med tillhörande koordinater markerades på kartor. Arbetet tog sammanlagt tre veckor vilket är mycket snabbt med tanke på omfattningen.

Resultatet presenterades på ett överskådligt sätt med ArcGIS där varje objekts exakta position angavs. Nästa steg för Jämtkraft var att i samarbete med Försvaret och Polisen avlägsna eventuella granater för att fortsätt torvbrytning kunde återupptas. Orbicon identifierade cirka 40 metallanomalier, ett resultat som senare verifierades av Försvaret i en slutrapport för efterbehandlingsåtgärden.

Orbicon undersökte området med hjälp av geofysiska undersökningar.