Slussen Stockholm Stad

Området ska anpassas för att möta alla behov och samtidigt bli en effektiv och trygg knutpunkt.

Central trafikplats och knutpunkt

Slussen är och kommer att fortsätta vara en viktig knutpunkt för trafikanter.

Trafikplatsen är över 80 år gammal och utsliten, följden är att den behöver rivas och byggas upp på nytt. Samtidigt ska området anpassas för att möta behoven och bli en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik. Det ska också bli en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med parkliv, nöjen och kultur, restauranger och caféer.

Med femdubblad kapacitet att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön minskas även risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen. Den säkrar vattentillgången för de cirka två miljoner människor som får sitt dricksvatten från Mälaren.

Vad gör Orbicon?

I samband med att den gamla Slussen-anläggningen skall rivas medför byggskedet att stora mängder rivningsavfall, jord- och bergmassor kommer uppstå. Skanska Sverige AB har fått uppdraget som totalentreprenör att uppföra ombyggnationen av Slussen.

Den huvudsakliga masshanteringen kommer att pågå under cirka 6 år. Orbicon AB har av Skanska och Stockholm Stad fått uppdraget att ta fram en strategi och handlingsplan för hur samtliga massor skall provtas och klassificeras utifrån hantering av överskottsmassor samt återanvändning. De massor som kommer att hanteras inom de berörda områdena är i storleksordningen 200 000 m³ schaktad volym, är massor från jordschakt och muddermassor. Behovet av massor för konstruktionsändamål inom hela arbetsområdet Slussen uppskattas till cirka 200 000 till 250 000 m³. Av denna mängd bedöms upp till 80 000 m³ kunna utgöras av återanvänt restmaterial, av huvudsak berg- och muddermassor. Den mängd restmaterial som inte kan återanvändas inom arbetsområdet kring Slussen, kommer att transporteras bort.

Orbicon har även fått uppdraget att projektleda och provta samtliga jord- och muddermassor under schaktentreprenaden. Provtagningsstrategin medför att i så stor grad som möjligt provta och för klassificera massorna. Detta medför stora utmaningar då både jord- och muddermassor består mestadels av fyllnadsmaterial. Provtagning och förklassificering av jord kommer att utföras ned till ca 15 meter i fyllnadsmaterial både från vatten- och mark. Provtagningen skall utföras med stor försiktighet gällande befintliga konstruktioner och fornlämningar som finns i området. All provtagning sker i samråd med geotekniker och arkeologer.

Christian Lindmark

Senior Projektledare
+46 10 52 52 311