Statens förorenade områden

Orbicon fick i uppdrag att kartlägga statens åtagande enligt miljögarantin 2018.

Riksrevisionen har granskat hanteringen av förorenade områden som ägs av staten eller har förorenats av statlig verksamhet. Det totala antalet förorenade eller potentiellt förorenade områden har beräknats till ca 81.500. Primärt berörs Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Sverige geologiska undersökning och Trafikverket.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att det finns betydande brister i kartläggningen av förorenade områden. Därmed har få uppskattningar av kostnader för sanering genomförts och det försvårar bedömningar av i vilken ordning och takt sanering eller röjning bör ske för att vara så effektiv som möjligt.

Orbicons uppdrag är att kartlägga, sammanställa och rapportera de förorenade områden som faller under miljögarantin. Kartläggningen omfattar bedömning av hur bolagen tagit fram sina fordringar samt storleken på nuvarande och kommande fordringar. Vidare omfattas utvärdering av områden och fastigheter som inte tidigare inkluderats samt ämnen vars farlighet uppmärksammats först under senare år (ex. PFAS).

Kopplat till detta uppdrag utförde Orbicon, tillsammans med Niras, tidigare (2016) en utförlig beräkning av Trafikverkets total miljöskuld, exkluderande den nämnda miljögarantin. Orbicon utförde under 2017-18 en större inventering av vägverksamheter i sex län som omfattades av denna miljöskuldsberäkning. Under 2018, tillsammans med Niras, utförs vidare en flygplatsinventering i syfte att ta fram underlag för statens miljöskuld.

Arbetet med miljögarantin sker i nära samverkan med berörda bolag och i enlighet med bolagens bolagiseringsavtal samt den tolkning som gjorts av avtalet kring frågorna om ersättning för förorenade områden. Grundprincipen är att bolagen får ersättning för ansvar eller kostnader till följd av föroreningar. 

Beställare
Staten via Trafikverket
Medverkande
Torvald Bergström, Marcus Roos
Genomförande tid
~ 2 månader