Tåsinge Plats

En oas i staden, där hantering av dagvatten skapar möjligheter för upplevelser, lek och lär.

Tåsinge Plats är Köpenhamns första klimatanpassade kvarter, och är en del av Köpenhamns klimatplan. Gestaltningen av Tåsinge Plats berättar historien om en plats i staden där regn, vind och sol välkomnas samtidigt med att platsen syns och uppmärksammas. Det är historien om vattnets logiska kretslopp; regn faller på jorden och rinner lättaste vägen mot den lägsta punkten, vartefter det infiltreras eller avdunstar.

Kvarterets liv är också logiskt; vi lockas av andra människor och ser dit vi kan mötas samtidigt attraheras vi av ett stadsrum där vi upplever trygghet och lugn samt kan ha överblick. 

På Tåsinge Plats förenas kraven avseende dagvattenhantering och klimatanpassning  med de boendes önskan om gestaltning. Det är skapat ett grönt och logiskt stadsrum, som tar utgångspunkt i vattnets och människornas rörelser. Rummet domineras av hänsyn till stadslivet samt dess själ och rytm.

-“Projektet har förstått de boendes önskemål väl och lyckats skapa något som passar in och samtidigt bidrar till någonting helt nytt. Det kommer att bli ett lokalt landmärke som kan locka internationell uppmärksamhet ", förklarar stadsarkitekten Tina Saaby

Lösningarna för hantering av dagvatten inom Tåsinge Plats är dimensionerade för nederbörd med en återkomsttid av 500 år. Cirka 40 % av den tillgängliga volymen tas i anspråk vid ett regn med 100 års återkomsttid. Dagvatten från samtliga närliggande takytor samlas upp, renas med hjälp av sandfilter och UV-ljus och används därefter till lek och lär. 

Projektet inleddes med en arkitekttävling och den totala kostnaden uppgick till ca 2,5 miljoner euro. 

Läs mer om projektet här