Vägplan - E16 förbi Yttermalung

Orbicon upprättar miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för vägplanen.

Trafikverket planerar att bygga om E16 förbi Yttermalung för att förbättra trafiksäkerheten, framkomlighet och boendemiljön.

Yttermalung är en mindre by i Dalarnas län där E16 idag passerar. Den befintliga vägen är ett viktigt regionalt stråk mellan Västra Dalarna och Falun/Borlänge och dessutom en utpräglad turistväg då den i synnerhet vintertid utgör en viktig länk till Sälenområdet.

Vägutformningen är idag bristfällig och ett olycksdrabbat vägavsnitt som håller en låg trafiksäkerhetsstandard med många direktutfarter och periodvis höga trafikflöden med 1550-2040 fordon/dygn. Vägen skapar dessutom barriärer både tvärs och längs vägen. Den skapar upplevelsestörningar såsom buller och vibrationer men även känslomässiga störningar i form av otrygghet och minskad trivsel.

Trafikverket har därför för avsikt att bygga om den aktuella vägsträckan med start vid Almasjön söder om Yttermalung till norr
om byn Grimsåker. 

 

Stig Sörlin

Teamchef Luleå
+46 10 25 15 209

Medverkande i uppdraget: Stig Sörlin, Nils Hansson, Rebecka Furberg,
Charlotta Lindberg, Markus Nilsson, Joakim Wallgren, Olov Rydlinge

Uppdraget innebär att Orbicon har ansvar för miljöarbetet i projektet. Förutom allmänna miljöfrågor så upprättar vi miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) till vägplanen och genomför bl.a. kompletterande artinventeringar. Det finns några sammanhängande områden som är viktiga ur naturmiljösynpunkt längs med sträckan som kräver hänsyn i planeringen. Vidare genomförs också all fältgeoteknik av Orbicon. Lokaliseringen av väglinjen anpassas på sådant sätt att våtmarker och naturvärdesobjekt påverkas i så liten omfattning som möjligt utifrån mål som upprättats för projektet sammantaget krav och regler som gäller enligt miljöbalken. Trafikverket planerar att bygga om E16 förbi Yttermalung för att förbättra trafiksäkerheten, framkomlighet och boendemiljön.

Beställare
Saitec/Trafikverket
Projektarvode
~ 2,5 miljoner SEK
Genomförande tid
~ 2 år