VÄGPLAN - Riksväg 27 förbi Bor

Orbicon upprättar miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för vägplanen.

Riksväg 27 som sträcker sig mellan Karlskrona och Göteborg, utgör en viktig tvärförbindelse mellan sydöstra och västra Sverige. I dagsläget är cirka hälften av trafiken tunga fordon och det medför en låg trafiksäkerhet samt alstrar olika miljöstörningar som buller och avgasutsläpp. Målet är att minska störningarna från trafiken för de boende i Bor och samtidigt skapa ett fungerande lokalvägnät för jord- och skogsbruksmaskiner. Nu pågår ett arbete med en vägplan för att leda om vägen utanför samhället Bor. 

Vägen ska utformas som en 2+1 väg med en dimensionerad hastighet på 100 km/h. Lokaliseringen av väg inom korridoren kräver en stor hänsyn till de specifika förutsättningar som råder och ska anpassas till befintliga natur- och kulturmiljövärden samt landskapets visuella kvaliteter, både avseende lokalisering och utformning. Området är rikt på fornlämningar och det finns gott om värdefulla kultur- och naturmiljöer, bland annat i form av jätteträd och betesmarker.

Uppdraget innebär att Orbicon tar ansvar för och upprättar miljökonsekvensbeskrivning till vägplanen för den nya vägen förbi Bor, enligt Väglagen och Miljöbalken samt genomför fältundersökningar för geoteknik. Orbicon ansvarar således för Miljö (TA), MKB samt fältgeoteknik i uppdraget.

Charlotta Lindberg

Projektledare
+46 10 25 15 201

Medverkande i uppdraget: Charlotta Lindberg, Stig Sörlin, Nils Hansson, Jenny Widetun, Markus Nilsson, Joakim Wallgren, Olov Rydlinge

Beställare
Saitec/Trafikverket
Projektarvode
~ 2,6 miljoner SEK
Genomförande tid
~ 2 år